INFORMACJE O OŚRODKU

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej (ROPS) w Starogardzie Gdańskim przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących sprawcami czynów zabronionych (przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym - zgodnie z art. 94 § 1 k.k. (Jeżeli sprawca, w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1, popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym).

W celu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i ucieczkom ROPS w Starogardzie Gd., jako jeden z trzech w kraju i jedyny w Polsce północnej, dysponuje zabezpieczeniami spełniającymi wymogi stawiane zakładom psychiatrycznym o tzw. maksymalnym zabezpieczeniu - zgodnie z §6, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.02.2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów. System zabezpieczeń zakładu składa się m. in. z podwójnego ogrodzenia, dziedzińca spacerowego, okratowania okien, elektronicznego zabezpieczenia drzwi wejściowych, monitorowania wnętrza i otoczenia zabudowań przy pomocy kamer telewizyjnych, indywidualnych elektronicznych urządzeń alarmowych personelu oraz, co najważniejsze, wprowadzonej po raz pierwszy w zakładach psychiatrycznych, liczącej ponad 20 osób sekcji ochrony.

Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową podległą i w całości finansowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Przeznaczony jest dla pacjentów z województw : kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dysponuje 70 miejscami, w 4 oddziałach. Stwarza dobre warunki pobytu pacjentów, którzy przebywają w salach1-4 łóżkowych, korzystają z nowoczesnego zaplecza sanitarnego, kuchenno-jadalnego, sal dziennego pobytu, obszernej sali gimnastycznej, sal terapii zajęciowej. Zindywidualizowany program terapeutyczny obejmuje farmakoterapię oraz wielostronne oddziaływanie psycho i socjoterapeutyczne. Pobyt pacjenta powinien trwać od czasu zmniejszenia się zagrożenia umożliwiającego przeniesienie do zakładu psychiatrycznego i o niższym zabezpieczeniu.

Umieszczenie pacjenta w ROPS powinno być poprzedzone zwróceniem się Sądu do Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie o wskazanie właściwego miejsca wykonywania detencji. Komisja ta określa czy zaburzony psychicznie sprawca przebywać powinien w zakładzie o maksymalnym, wzmocnionym czy zwykłym stopniu zabezpieczenia. Taki tryb zabezpieczenia ma na celu racjonalne, z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności terapii a także ekonomii, wykorzystanie miejsc w Ośrodku.

W tutejszym Zakładzie istnieje możliwość wykonywania, dla organów wymiaru sprawiedliwości w tym prokuratur, opinii sądowo-psychiatrycznych połączonych z obserwacją w oddziale psychiatrycznym, jak również wykonywania opinii nie wymagających obserwacji. Ośrodek nasz dysponuje wysokowykwalifikowaną i doświadczoną kadrą psychiatrów, psychologów i innych specjalistów o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu z dziedziny psychiatrii sądowej. Dwoje naszych lekarzy psychiatrów przez wiele lat pracowało w Klinice Psychiatrii Sądowej IPiNeurologii w Warszawie gdzie było autorami setek opinii sądowo-psychiatrycznych w tym opinii w sprawach o najbardziej skomplikowanym i złożonym charakterze. Ośrodek, jako jedyny w Polsce północno-zachodniej posiada warunki tzw. maksymalnego zabezpieczenia co umożliwia wykonywanie obserwacji także osób potencjalnie niebezpiecznych np. agresywnych, z tendencjami ucieczkowymi, aresztowanych. Dysponujemy możliwością prowadzenia całodobowej, bezpośredniej obserwacji zachowań badanych osób, jak również całodobowym monitoringiem telewizyjnym z możliwością dokumentowania zapisów obrazu.